.comment-link {margin-left:.6em;}

Ayaan info etc. emm eu-news AEI page Ayaan Hirsi Ali Security Trust support walk2web wikipedia anp surfwax aol global voices topix googel toolenet news digg blogscope snap icerocket big think newsvine managedQ silobreaker newstin propeller atheist media blog

Why information about Ayaan Hirsi Ali ? Aha krijgt telkens veel media aandacht, op tv, in de printmedia, tijdschriften en was/is de meest geciteerde nieuwe politica. Het is grappig om de verspreiding van informatie over het internet per nieuwsfeit qua snelheid en hoeveelheid te vergelijken. Cher Ayaan, Je vous prie de trouve annex;

Thursday, May 10, 2007

De Militaire Zonen van Allah in Turkey

Can secular Turkey survive democracy? How reformists can stop the Islamists who have chipped away at Turkey's secularism. SECULAR AND LIBERAL Turks have had a rude awakening from years of deep slumber. Kemal Ataturk's heritage is about to be destroyed — not by an invading power but from within, by fellow Turks who yearn for an Islamic state. By Ayaan Hirsi Ali - LA Times.

Leger behoedt Turkije voor islamisering door Ayaan Hirsi Ali nrc.nl
Seculiere en liberale Turken zijn ruw wakker geschud uit een jarenlange sluimering. Het erfgoed van Atatürk dreigt te worden verkwanseld, niet door een inval van buiten maar van binnenuit, door Turken die uit zijn op een islamitische staat.

Glaubenskrieg Wie Islamisten die Herzen der Türken erobern Säkulare und liberale Türken erleben ein böses Erwachen. Atatürks Erbe steht vor der Zerstörung. Nicht durch eine äußere Macht, sondern von innen, durch Menschen, die einen islamischen Staat herbeisehnen, warnt Islamkritikerin Ayaan Hirsi Ali auf WELT ONLINE.Engels Nederlands Duits


Ever since Ataturk, Turkey has been divided into those who want to run state affairs on Islamic principles and those who want to keep Allah's will from the public space.

The proponents of Islam in government, such as Prime Minister Recep Tayyip Erdogan, Foreign Minister Abdullah Gul and their Justice and Development Party, have been remarkably successful. They have exploited the fact that you can use democratic means to erode democracy, employing a powerful strategy.

Three pillars of that strategy are worth discussion.

The first is Dawa, a tactic inspired by Islam's founder, Muhammad. Dawa means to preach Islam as a way of life, including a way of government, perpetually and with conviction. Every convert is obligated to preach Islam to others, creating a grass-roots movement.

The secularists in Turkey underestimated this pillar and thus neglected competing with the Islamists for the hearts and minds of the electorate. Polls suggest that 70% of voters might still elect Gul president if Erdogan succeeds in changing the constitution so that the president can be elected directly. Any protest from the secularists against this evident popular will sounds irrational and undemocratic.

The second pillar is the improvement of the economy. No one can deny that when the secular parties were in power, the Turkish economy was in tatters. Since Erdogan took office, growth has been strong, with inflation down and foreign investment high.

The third pillar is taking control of two types of institutions in a democracy: those designed to educate civilians (education and media) and those designed to keep law and order (police, justice and the secret service).

After an initial attempt at Islamic revolution failed in 1997, when the military engineered a "soft coup" against elected Islamists, Erdogan and his party understood that gradualism would yield more lasting power. They surely realize that Islamizing Turkey entirely is possible only if they gain control of the army and the Constitutional Court, the two institutions that have helped preserve Turkey's secular state.

The recent Constitutional Court ruling annulling the nomination of Gul for the presidency, after the military warned that it is the guardian of secularism, is only a temporary setback for the Islamists. Erdogan and Gul have another trick up their sleeves.

If they show the same restraint and patience that have brought them this far, they may achieve their aim by continuing to court membership in the European Union. Well-meaning but naive European leaders were manipulated by the ruling Islamists into saying that Turkey's army should be placed under civil control, like all armies in EU member states.

In hindsight, Turkey's secular liberals have only themselves to blame. They underestimated the power of Dawa, they failed at growing the economy and they have not realized that members of the EU have been manipulated.

An important trait of liberalism, however, is the opportunity to learn by trial and error. Turkish secular liberals must start their own grass-roots movement, one with the message of individual freedom. They must restore the confidence of the electorate in entrusting Turkey's economy to them, and they must reconquer the institutions of education, information, police and justice.

They must also make EU leaders understand and respect the fact that the army and the Constitutional Court — besides defending the country and the constitution — are also, and maybe even more important, designed to protect Turkish democracy from Islam.

Bringing back true secularism does not mean just any secularism. It means secularism that protects individual freedoms and rights, not the ultra-nationalist kind that breeds an environment in which Adolf Hitler's "Mein Kampf" is a bestseller, the Armenian genocide is denied and minorities are persecuted. Hrant Dink, the Armenian editor, was murdered by such a nationalist.

It is this mix of virulent nationalism and predatory Islam in Turkey that makes the challenge for Turkish secular liberals greater than for any other liberal movement today.

Sedert Atatürk is Turkije altijd verdeeld geweest tussen twee groepen: de ene wil de staat leiden op islamitische grondslag, de andere wil het publieke domein vrijhouden van de wil van Allah. De voorvechters van een plaats voor de islam in het landsbestuur, zoals premier Recep Tayyip Erdogan en minister van Buitenlandse Zaken Abdullah Gül en hun Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP), hebben opmerkelijk veel succes geboekt. Zij hebben gebruikgemaakt van het feit dat er een zeer krachtige strategie bestaat om met democratische middelen de democratie te ondergraven. Drie pijlers van die strategie verdienen nadere aandacht.

De eerste pijler is Dawa, een tactiek die teruggaat op Mohammed, de grondlegger van de islam. Dawa houdt in dat de islam permanent en vol overtuiging wordt gepredikt als een wijze van leven, inclusief een wijze van regeren. Iedere bekeerling is verplicht de islam weer aan anderen uit te dragen; zo ontstaat een volksbeweging.

De seculieren in Turkije hebben die pijler onderschat, en daardoor verzuimd net als de islamisten te dingen naar hoofd en hart van de kiezers. Volgens peilingen zou nog altijd zeventig procent van de kiezers Gül tot president kunnen kiezen als Erdogan erin zou slagen de grondwet zo te veranderen dat de president rechtstreeks kan worden gekozen. Eventueel protest van de seculieren tegen deze onmiskenbare volkswil klinkt irrationeel en ondemocratisch.

De tweede pijler is economische vooruitgang. Het valt niet te ontkennen dat toen de seculiere partijen aan de macht waren, de Turkse economie een puinhoop was. Sinds de ambtsaanvaarding van Erdogan heeft er een sterke groei plaatsgevonden, is de inflatie gedaald en zijn de buitenlandse investeringen gestegen.

De derde pijler houdt in dat men in een democratie twee soorten instellingen onder zijn macht brengt: die voor de vorming van de burgerij (onderwijs en media) en die voor de rechtshandhaving (politie, justitie en geheime dienst). Nadat een eerste poging tot een islamitische revolutie was mislukt in 1997, toen de strijdkrachten een ‘zachte coup’ pleegden tegen de gekozen islamisten, hebben Erdogan en zijn partij begrepen dat een geleidelijke aanpak zou leiden tot een meer duurzame macht. Zij beseffen ongetwijfeld dat volledige islamisering van Turkije slechts mogelijk is als zij greep krijgen op het leger en het Constitutionele Hof, de twee instellingen die het seculiere Turkije mede in stand hebben gehouden.

De recente beslissing van het Constitutionele Hof om de voordracht van Gül voor het presidentschap ongeldig te verklaren, nadat de strijdkrachten hadden gewaarschuwd dat zij de hoeder van het secularisme zijn, is voor de islamisten slechts een tijdelijke tegenslag. Erdogan en Gül hebben nog een truc achter de hand.

Met dezelfde zelfbeheersing en geduld die hen zover hebben gebracht, kunnen zij hun doel bereiken door te blijven streven naar het lidmaatschap van de Europese Unie. Goedwillende maar naïeve Europese leiders hebben zich door de heersende islamisten laten verleiden tot de uitspraak dat het Turkse leger onder civiele zeggenschap zou moeten worden geplaatst, net als de legers van de lidstaten van de EU.

Achteraf hebben de Turkse seculiere liberalen het allemaal aan zichzelf te wijten. Zij hebben de macht van Dawa onderschat, zij zijn er niet in geslaagd de economie te laten groeien, en zij hebben niet beseft dat er EU-lidstaten zijn gemanipuleerd.

Een belangrijk aspect van het liberalisme is echter dat je van je fouten kunt leren. De Turkse seculiere liberalen moeten hun eigen volksbeweging opzetten, die de boodschap van de vrijheid van het individu uitdraagt. Zij moeten de Turkse kiezers weer zover zien te krijgen dat zij de economie van het land aan hen toevertrouwen, en zij moeten de onderwijs-, informatie-, politie- en justitiële instellingen terugveroveren.

Zij moeten ook zorgen dat de EU-leiders begrijpen en respecteren dat het leger en het Constitutionele Hof niet alleen het land en de grondwet verdedigen, maar ook – en dat is misschien nog wel belangrijker – bedoeld zijn om de Turkse democratie te beschermen tegen de islam.

Het ware secularisme herstellen betekent niet zomaar een secularisme herstellen. Het gaat om een secularisme dat opkomt voor de vrijheid en de rechten van het individu, niet het ultranationalistische soort dat een milieu creëert waarin Adolf Hitlers Mein Kampf een bestseller is, waarin de Armeense genocide wordt ontkend en minderheden worden vervolgd. Door zo’n nationalist is de Armeense redacteur Hrant Dink vermoord.

Deze combinatie van kwaadaardig nationalisme en roofzuchtige islam maakt dat de Turkse seculiere liberalen voor een grotere opgave staan dan alle andere liberale bewegingen van dit moment.

Ayaan Hirsi Ali was van 2003 tot 2006 Kamerlid (VVD). Ze is nu verbonden aan de conservatieve denktank American Enterprise Institute te Washington. © Los Angeles

Seit Kemal Atatürks Zeiten
ist die Türkei gespalten in jene, die den Staat nach islamischen Leitsätzen führen wollen, und solche, die Allah aus dem öffentlichen Raum heraushalten wollen.

Die Befürworter des Islam in der Regierung wie Recep Tayyip Erdogan, Abdullah Gül und ihre AKP sind bemerkenswert erfolgreich gewesen. Anders als die säkularen Liberalen haben sie begriffen, dass man die Demokratie mit demokratischen Mitteln aushöhlen kann. Auf diese Einsicht gründet sich ihre machtvolle Strategie.

Drei Säulen dieser Strategie verdienen eine eingehende Betrachtung.

Die erste ist Dawa, eine Taktik, die von Mohammed, dem Stifter der islamischen Religion, inspiriert ist. Dawa bedeutet schlicht, den Islam voller Überzeugung als Lebensform zu predigen, die Regierungsform inbegriffen. Alle Bekehrten sind verpflichtet, hinaus in die Welt zu gehen und anderen zu predigen. So entsteht eine Volksbewegung, die die Herzen und Köpfe der Wählerschaft gewinnt.

Islamisten gewinnen die Schlacht um die Herzen
Die Säkularisten in der Türkei haben diesen Aspekt unterschätzt und so den Wettstreit um die Herzen und Köpfe der Wählerschaft vernachlässigt. Nun sind sie von Umfragen geschockt, die nahe legen, dass 70 Prozent der Wähler für Gül als Präsident stimmen könnten, gelänge es Erdogan eine Verfassungsänderung zur Direktwahl des Präsidenten durchzusetzen. Jeglicher Protest der Säkularisten gegen diesen offenkundigen Willen des Volkes klingt unvernünftig und undemokratisch.

Die zweite Säule ist die Verbesserung der wirtschaftlichen Situation. Als die säkularen Parteien an der Macht waren, lag die türkische Wirtschaft unbestreitbar in Trümmern. Seit Erdogan im Amt ist, sind Wirtschaftswachstum und Investitionsraten hoch, die Inflation ist niedrig,

Die dritte Säule ist die Kontrolle zweier Arten von Organen in einer Demokratie, jene der Information (Bildung und Medien) und solche der Sicherheit und Ordnung (Polizei, Justiz und Geheimdienste). In anderen Worten: die Islamisten kontrollieren die Informationen, die du kriegst, und haben die Macht, dich zum Schweigen zu bringen.
Die Islamisierung der Türkei kann am Militär scheitern

Nachdem die islamistische Revolution 1997 im ersten Versuch scheiterte, haben Erdogan und seine Partei eingesehen, dass ein graduelles Vorgehen ihnen eine länger anhaltende Macht einbringen würde. Fraglos ist ihnen klar, dass die umfassende Islamisierung der Türkei nur dann gelingen kann, wenn sie die Armee und das Verfassungsgericht unter ihre Kontrolle bringen. Beide sind – bis heute – Atatürks Wunsch nach einer säkularen Türkei nachgekommen.

Die aktuelle Entscheidung des Verfassungsgerichts, Güls Nominierung nach einer Warnung des Militärs zu annullieren, ist für die Islamisten nur ein vorübergehender Rückschlag. Erdogan und Gül haben noch eine Karte im Ärmel. Sollten sie die gleiche Zurückhaltung und Geduld an den Tag legen, die sie soweit gebracht hat, könnten sie ihr Ziel erreichen, indem sie weiterhin um eine EU-Mitgliedschaft buhlen. Naive, aber wohlmeinende europäische Führer sind von Anfang an dahingehend manipuliert worden, dass sie eine zivile Kontrolle über die türkische Armee gefordert haben wie es sie auch in allen anderen Mitgliedstaaten gibt. Und so gesehen, haben sich Erdogan und seine Partei ihren Erfolg verdient. Sie dafür zu verurteilen, wäre engstirnig und gewiss kein geeignetes Mittel, sie an der Übernahme der totalen Macht in der Türkei zu hindern.

Im Nachhinein können die säkularen Liberalen die Schuld nur bei sich selbst suchen. Sie haben die Macht der Dawa unterschätzt, in der Wirtschaftspolitik versagt und die Manipulation von EU-Mitgliedern nicht als Taktik erkannt, die dazu diente, die Kontrolle über Armee und Verfassungsgericht zu erlangen.
Istanbul muss die Freiheit des Individuums schützen
Ein wichtiges Merkmal des Liberalismus jedoch ist, aus Fehlern zu lernen. Dass die säkularen Liberalen in der Türkei geirrt haben, bedeutet nicht, dass sie nicht erneut versuchen könnten, Atatürks Erbe zu bewahren und der Türkei eine Zukunft auf der Basis westlicher Werte zu ermöglichen.
Sobald sie von ihren Demonstrationen heimkehren, müssen sie den Plan zu einer Volksbewegung entwickeln, deren Botschaft individuelle Freiheit lautet. Sie müssen das Vertrauen der Türken in eine liberale Wirtschaftspolitik wiederherstellen und die Organe der Information und Bildung, der Polizei und Justiz zurückgewinnen. Ebenso müssen sie die EU-Führer davon überzeugen, dass Armee und Verfassungsgericht in der Türkei nicht allein Land und Verfassung verteidigen, sondern auch dazu geschaffen wurden, die türkische Demokratie vor dem Islam zu schützen.

Wahrer Säkularismus in der Türkei ist nicht irgendein Säkularismus. Gemeint ist ein Säkularismus, der die Freiheit und Rechte des Individuums schützt – und nicht der der Ultranationalisten, in deren Kreisen Hitlers „Mein Kampf“ ein Bestseller ist, der Völkermord an den Armeniern geleugnet wird und Minderheiten verfolgt werden. Hrant Dink, der armenische Redakteur, wurde von einem solchen Nationalisten ermordet.

Es ist diese Mixtur aus bösartigem Nationalismus und räuberischem Islam, die die säkularen Liberalen in der Türkei heute vor eine größere Herausforderung stellt als jede andere liberale Bewegung.
Andere liberale Demokratien im Westen müssen den Liberalen in der Türkei in dieser schwierigen Zeit zur Seite stehen. Es ist nur scheinbar paradox, dass diese Unterstützung mit der Erkenntnis beginnt, dass die türkische Armee anders als jede andere ist. Ihre Aufgabe ist einzigartig, weil sie den säkularen Charakter der Türkei gewährleistet.

Aus dem Englischen von Wieland Freund.

Labels: ,