.comment-link {margin-left:.6em;}

Ayaan info etc. emm eu-news AEI page Ayaan Hirsi Ali Security Trust support walk2web wikipedia anp surfwax aol global voices topix googel toolenet news digg blogscope snap icerocket big think newsvine managedQ silobreaker newstin propeller atheist media blog

Why information about Ayaan Hirsi Ali ? Aha krijgt telkens veel media aandacht, op tv, in de printmedia, tijdschriften en was/is de meest geciteerde nieuwe politica. Het is grappig om de verspreiding van informatie over het internet per nieuwsfeit qua snelheid en hoeveelheid te vergelijken. Cher Ayaan, Je vous prie de trouve annex;

Wednesday, May 03, 2006

An Enlightenment Fundamentalist

Hollywood Enlightenment Submission Ali. By BRENDAN बर्न्हार्ड May 3, 2006 The New York Sun

Like an increasing number of immigrants in the West who refuse to have a "victim" label pinned to their lapels, the Dutch-Somalian actress, author, and politician Ayaan Hirsi Ali represents something of a problem for liberal intellectuals. A short film she cowrote, "Submission," was shown on Dutch television in August 2004. Its subject was the mistreatment of Muslim women at the hands of Muslim men. Deliberately provocative, the film projected words from the Koran onto exposed female flesh. Just over two months later, the director, Theo van Gogh, was savagely murdered by a Muslim fundamentalist.

Ever since, Ms. Ali, who is a member of the Dutch Parliament and the author of a new book, "The Caged Virgin: An Emancipation Proclamation for Women and Islam" (Free Press, 208p), has had to live under the protection of armed guards.
On Sunday, Ms.Ali was interviewed by the Paris Review editor Philip Gourevitch at the New York Public Library as part of PEN World Voices: The New York Festival of International Literature.

more about this Elegantska who always travels
The liberal betrayal superwoman pajama media
liberal cognitive dissonance hydra club man
more cognitive dissonance at visisimo


Mr. Chernow’s introduction was curiously ungracious. It consisted largely of a warning that the audience might find itself in agreement with only some of what Ms. Ali had to say, or perhaps just a small portion of it, or even none of it. Nevertheless, he assured us, we could all agree that she is a woman of uncommon courage and integrity.

Babel Fish Translation In het Nederlands:

De "inleiding van M. Chernow's was merkwaardig ungracious. Het bestond grotendeels uit een waarschuwing dat het publiek in overeenstemming met slechts wat zou kunnen vinden van wat Mej. [ Hirsi ] Ali moest zeggen, of misschien enkel een klein gedeelte van het, of zelfs niets van het. Niettemin, verzekerde hij ons, konden wij allen het ermee eens zijn dat zij een vrouw van ongewone moed en integriteit is.

A slender, dark-skinned woman with a pretty face and long-fingered, expressive hands, Ms. Ali, 37, smiled politely as she took this in. She is, after all, a politician, and accustomed to what in a few minutes she would term “the liberal betrayal” — namely, the failure of the West to defend its own Enlightenment values against those who openly seek to undermine or destroy them
Een slanke, donker-gevilde vrouw met een mooi gezicht en lang-fingered, expressieve handen, Mej. [ Hirsi ] Ali, 37, politely glimlachte aangezien zij dit binnen nam. Zij is, toch een politicus, en gebruikelijk aan wat in een paar notulen zij ' liberale betrayal ' - namelijk zou noemen, het nalaten van het Westen om zijn eigen waarden van de Verlichting tegen zij te verdedigen die openlijk hen ondermijnen of willen vernietigen.

On this particular afternoon, it would take an African refugee to remind a New Yorker writer (Mr. Gourevitch), a multi-lingual European intellectual impresario (Mr. Holdengraber), and the president of PEN American Center (Mr. Chernow) that courage and integrity are not necessarily at odds with rational, coherent thought, and might even be an integral part of it
Voor bepaalde vanmiddag, zou het een Afrikaanse vluchteling nemen om een schrijver van Newyorker (M. Gourevitch), een meertalige Europese intellectuele impresario (M. Holdengraber), en de voorzitter van het Amerikaanse Centrum van de PEN eraan te herinneren (M. Chernow) dat de moed en de integriteit niet noodzakelijk het oneens met rationele, coherente gedachte zijn, en zou zelfs een integraal deel van het kunnen zijn.

At least Salman Rushdie, seated in the front row in what appeared to be a gesture of moral support for a co-religionist in trouble with Muslim radicals, seemed to understand. Mr. Gourevitch, the 45-year-old author of a critically acclaimed account of the RwandaHirsi_ali genocide, “We Wish To Inform You That Tomorrow We Will Be Killed With Our Families,” conducted the interview fluently and without the benefit of notes. His demeanor was cool and mildly skeptical. He didn’t place Ms. Ali in the dock, exactly, but he certainly didn’t put her on a pedestal.
Minstens scheen Salman Rushdie, gezet in de voorrij in wat een gebaar van morele steun voor een mede-religionist in probleem met Moslimbasissen scheen te zijn, te begrijpen. M. Gourevitch, de 45-jaar-oude auteur van een kritisch toegejuichte rekening van de volkerenmoord van Rwanda, ' wij wensen om u mee te delen dat morgen wij met Onze Families zullen worden gedood, ' leidden vloeiend het gesprek en zonder het voordeel van nota's. Zijn demeanor was koel en mild sceptisch. Hij plaatste geen Mej. Ali in het dok, precies, maar hij zette haar niet zeker op een voetstuk.

There was an unmistakable air of cognitive dissonance in the room — how do we deal with this woman? — given almost palpable expression by occasional loud bursts of electronic static that initially seemed to give the Dutch woman a fright.
She does, after all, suffer from continual death threats.) But she laughed it off.
Daar was een onmiskenbare lucht van cognitieve dissonance in de ruimte - hoe behandelen wij deze vrouw? - gezien bijna tastbare uitdrukking door occasionele luide uitbarstingen van elektronische statisch die aanvankelijk scheen om de Nederlandse vrouw een angst te geven. (Zij, toch lijdt aan voortdurende doodsbedreiging.) Maar zij lachte weg het." M. Bernhard zet zijn overzicht van de festival van New York gebeurtenis voort:

Nonetheless, she said she treasured Muslim culture for its hospitality, its neighborliness, its culture, and its art. She pointed out the good qualities in devoutly Islamist organizations — banks are trustworthy, hospitals humane — but emphasized that the overall totalitarian impulse outweighs them, as was the case with communism. “It’s a genuine attempt at doing things right. It just happens to be wrong,” she said.
"Niettemin, zei zij zij Moslimcultuur voor zijn gastvrijheid, zijn behulpzaamheid, zijn cultuur, en zijn art. treasured. Zij wees devoutly op de goede kwaliteiten in Islamist organisaties - banken betrouwbaar, menselijke zijn de ziekenhuizen - maar benadrukte dat de algemene totalitarian impuls belangrijker dan hen is, zoals was het geval met communisme... aanvaarden..

Rather than accept that much of what his interlocutor had to say was self-evidently correct and move the discussion on from there, Mr. Gourevitch occasionally seemed determined to portray himself as the kind of blinkered liberal Ms. Ali criticizes. He attempted to equate American varieties of religious fundamentalism — Christians who blame the death of American soldiers in Iraq on the cultural acceptance of homosexuality, for example — with the far more toxic fundamentalism rampant in the Muslim world.
Rather dan dat veel van wat zijn gesprekspartner moest zeggen zelf-klaarblijkelijk correct was en de bespreking over van daar beweegt, M. Gourevitch nu en dan schenen die wordt bepaald om af te beelden aangezien het soort liberaal Mej. [ Hirsi ] Ali kritiseert blinkered. Hij probeerde om Amerikaanse verscheidenheden van godsdienstig fundamentalisme - Christenen die de dood van Amerikaanse militairen in Irak op de culturele goedkeuring van homoseksualiteit beschuldigen, bijvoorbeeld - met het veel giftigere fundamentalisme te vergelijken ongebreideld in de Moslimwereld.

He also posited that some of the problems Ms. Ali blames on Islam are due to the kind of provincialism found in all cultures. “Husbands who don’t listen to wives, where would Hollywood comedies be without that?” he asked jokingly
Hij poneerde ook dat enkele schuld van problemenMej. [ Hirsi ] Ali op Islam aan het soort provincialisme dat in alle culturen wordt gevonden toe te schrijven zijn. ' Echtgenoten die niet aan vrouwen luisteren, waar de komedies Hollywood zonder dat?' zouden zijn hij vroeg jokingly.

Since he was speaking to a victim of female genital mutilation and the co-writer of “Submission,” the joke fell flat. Perhaps thinking of the Iraq war, Mr. Gourevitch suggested that a foreign Enlightenment can’t be fast-tracked onto another culture.
Aangezien hij aan een slachtoffer van vrouwelijke genitale verminking en de mede-schrijver van ' Voorlegging sprak, ' de grap viel vlak. Misschien stelde het denken aan de oorlog van Irak, M. Gourevitch voor dat een buitenlandse Verlichting op een andere cultuur niet kan snel- wordengevolgd.

Ms. Ali replied smoothly that the Arab world has managed to borrow many things from the West, such as cars and clothing styles, so she saw no reason why they couldn’t borrow values as well. She spoke respectfully of President Bush and Prime Minister Blair. She particularly commended Mr. Blair for having spoken of a “battle of ideologies” following last summer’s London bombings.
Mej. [ Hirsi ] Ali antwoordde regelmatig dat de Arabische wereld erin is geslaagd om vele dingen van het Westen, zoals auto's en kledingsstijlen te lenen, zodat zag zij geen reden waarom zij geen waarden konden eveneens lenen. Zij sprak eerbiedig van President Bush en Eerste Minister Blair. Zij beval in het bijzonder M. Blair voor van een ' slag van ideologieën ' gesproken te hebben na het bombarderen van Londen van de vorige zomer aan.

“I gather you’ve been called an Enlightenment fundamentalist and you regard that as a badge of honor. Like, what’s so bad about that?” Mr. Gourevitch said. “But in some ways, I think you’re really saying there is a problem with decadence and hollowness in the West, and that there is a failure to stand up for these ideas of the Enlightenment, to embrace them.”
' Ik verzamel me u een fundamentalist bent genoemd van de Verlichting en u dat als kenteken van eer beschouwt. Als, wat over dat?' zo slecht is M. Gourevitch zei. ' Maar op sommige manieren, denk ik u werkelijk zegt er een probleem met verval en holheid in het Westen zijn, en dat er het nalaten om voor deze ideeën van de Verlichting is op te komen, om hen te omhelzen.' '

“My criticism of the West, especially of liberals, is that they do take freedom for granted,” Ms. Ali responded. She noted that Western Europeans born after World War II are unused to conflict. “They have lost the instinct to recognize that there can be such a thing as an enemy or a threat to freedom, and that’s what I’m witnessing in Europe now,” she stated.
Mijn kritiek van het Westen, vooral van liberalen, is dat zij vrijheid voor verleend nemen, ' Mej. [ Hirsi ] Ali antwoordde. Zij merkte op dat Westelijke Europeanen geboren na Oorlog van de Wereld II ongebruikt om zijn strijdig te zijn. ' Zij hebben het instinct verloren om te erkennen dat er een dergelijk ding kan zijn zoals een vijand of een bedreiging voor vrijheid, en dat wat ik in Europa nu getuig, ' zij verklaarde.

“[There is] a pacifist ideology that violence should never be used in any circumstances, and so we should talk and talk and talk. Even when your opponent tells you, ‘I don’t want to talk to you, I want to destroy you,’ the reaction is, ‘Please, let’s talk about the fact that you want to destroy me!’”
' [ Er zijn ] een pacifist ideologie dat het geweld nooit in om het even welke omstandigheden zou moeten worden gebruikt, en zodat zouden wij spreken en moeten spreken en spreken। Zelfs wanneer uw tegenstander u vertelt, ' ik wil niet aan u spreken, wil ik u vernietigen, ' de reactie te zijn gelieve, ', spreken over het feit dat u me wilt vernietigen!' '

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home